Jump to content

Nieuwe regels voor te hard rijden in Duitsland


Lonelyrider
 Share

Recommended Posts

Sinds 28 april gelden er nieuwe regels omtrent te hard rijden.

Vanaf nu gelt dat als je meer dan 27 te hart rijd dat je je rijbewijs voor 1 maand mag inleveren en de boete bijna verdubbelt zijn.

Ik weet dus niet hoe dat is voor de Nederlanders die daar een overtreding begaat.

Misschien als Ik een keer in Kleef ben eens daar bij de politie naar binnen te stappen en eens hierover uitleg vraag.

Of het moet zijn dat iemand van de club al het een en ander kan verklaren.

Jan van Ingen

Link to comment
Share on other sites

Binnen de bebouwde kom

 • Boete bij snelheidsoverschrijding:
  • tot 10 km/h: 15.
  • 11-15 km/h: 25.
  • 16-20 km/h: 35.
  • 21-25 km/h: 80.
  • 26-30 km/h: 100.
  • 31-40 km/h: 160.
  • 41-50 km/h: 200.
  • 51-60 km/h: 280.
  • 61-70 km/h: 480.
  • meer dan 70 km/h: 680.
 • Vanaf 21 km/h worden 1 tot 2 strafpunten opgelegd en vanaf 26 km/h kan tevens een rijverbod worden opgelegd van 1 tot 3 maanden.

Buiten de bebouwde kom

 • Boete bij snelheidsoverschrijding:
  • tot 10 km/h: 10.
  • 11-15 km/h: 20.
  • 16-20 km/h: 30.
  • 21-25 km/h: 70.
  • 26-30 km/h: 80.
  • 31-40 km/h: 120.
  • 41-50 km/h: 160.
  • 51-60 km/h: 240.
  • 61-70 km/h: 440.
  • meer dan 70 km/h: 600.
 • Vanaf 21 km/h worden 1 tot 2 strafpunten opgelegd en vanaf 26 km/h kan tevens een rijverbod worden opgelegd.
Link to comment
Share on other sites

Duitsland Verkeersregels algemeen

 • Binnen de bebouwde kom geldt een maximum toegestane snelheid van 50 km/u, tenzij doorverkeerstekensanders wordt aangegeven.
 • Buiten de bebouwde kom geldt een maximum toegestane snelheid van 100 km/u, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven.
 • Op autosnelwegen geldt een adviessnelheid van 130 km/u, tenzij door verkeerstekens anders aangegeven.
 • Iedere bestuurder dient de snelheid zodanig aan te passen, dat volledig beheersing van het voertuig mogelijk blijft.
 • Bij een zicht van minder dan 50 meter, mag niet sneller gereden worden dan 50 km/u.
 • Een bestuurder moet zijn snelheid aanpassen en mag - zonder goede reden - niet zodanig langzaam rijden, dat andere bestuurders worden gehinderd.

Verwarnung of Bussgeldbescheid

In Duitsland worden de lichte overtredingen beboet volgens de "Verwarnung". Voor zwaardere overtredingen geldt een "Bussgeldbescheid". De Verwarnung moet binnen korte tijd betaald worden (binnen 矇矇n week), betaalt u niet of te laat, dan wordt de Verwarnung omgezet naar een Bussgeldbescheid. Dit heeft als gevolg dat de boete hoger zal uitvallen.

Boete - Bezwaar indienen

Bij een Verwarnung kunt u geen bezwaar indienen, bij een Bussgeldbescheid kan dit binnen twee weken na ontvangst van het Bussgeldbescheid. U kunt zich dan wenden tot de instantie die op het Bescheid vermeld staat.

Veelvoorkomende verkeersboetes voor overtredingen in Duitsland

Boete snelheidsovertreding Duitsland voor 2020

De hoogte van de boetebedragen voor snelheidsovertredingen in Duitsland zijn ingedeeld in boetes "binnen de bebouwde kom" en in boetes "buiten de bebouwde kom". Daarnaast wordt er bij overtredingen van de maximum toegestane snelheid bij het vaststellen van de hoogte van de boetebedragen een onderscheid gemaakt tussen "normale" en "slechte" weersomstandigheden, waarbij het zicht minder bedraagt dan 50 meter.

Correctie op de gemeten snelheidsovertreding

 • 3 km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid tot en met 100 km/u bij flitsen.
 • 3% bij overschrijden van de maximumsnelheid boven 100 km/u bij flitsen.
 • 4 5 km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid tot en met 100 km/u bij videoregistratie vanuit rijdend voertuig.
 • 4% km/u bij overschrijden van de maximumsnelheid boven 100 km/u bij videoregistratie vanuit rijdend voertuig.

Over het algemeen geldt

Hoe hoger de snelheid, des groter de zijdelingse afstand bij inhalen.

Boete snelheidsovertreding binnen en buiten de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheidbinnen de bebouwde komen 30 km-zone.

Km/u tot 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
Euro 15 25 35 80 100 160 200 280 480 680

Buiten de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheidbuiten de bebouwde kom

Km/u tot 10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
Euro 10 20 30 70 80 120 160 240 440 600

Binnen bebouwde kom - Slechte weersomstandigheden

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij een zicht van minder dan 50 meter, bij mist, hevige sneeuwval en/of regen.

Km/u tot 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
Euro 80 100 160 200 280 480 680

Buiten bebouwde kom - Slechte weersomstandigheden

Overschrijding van de maximumsnelheidbuiten de bebouwde kombij een zicht van minder dan 50 meter, bij mist, hevige sneeuwval en/of regen.

Km/u tot 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70
Euro 80 120 160 200 240 440 600

Boete niet aanhouden voldoende volgafstand, oftewel "bumperkleven"

De hoogte van de boete - in euro's - bij bumperkleven op autowegen en autosnelwegen is afhankelijk van de gereden/gemeten snelheid in combinatie met de afstand die aangehouden wordt ten opzichte van de voorligger. Het boetebedrag wordt bepaald door een percentage vande helftvan de gereden/gemeten snelheid.

Onvoldoende volgafstand/bumperkleven tot een snelheid van 80 km/u

 • Onvoldoende afstand (bumperkleven) tot een voorligger binnen de bebouwde kom 25 euro.
 • Onvoldoende afstand (bumperkleven) tot een voorligger tot 80 km/u 25 euro.

Vuistregel volgafstand

De vuistregel is: de afstand tot de voorligger is ongeveer de helft van de aangegeven waarde op de snelheidsmeter. Enkele voorbeelden voor een veilige afstand tot de voorligger bij een snelheid van:

 • 50 km/u = 25 meter
 • 80 km/u = 40 meter
 • 100 km/u = 50 meter
 • 130 km/u = 65 meter


Om de afstand te bepalen zoekt u een vast ori禱ntatiepunt zoals een lantaarnpaal, hectometerpaaltje (100 meter) aan de hand waarvan u de juiste afstand tot een voorligger bepaalt.

Afstand tot de voorligger is minder dan Boete bij 80 en 100 km/u Boete bij 130 km/u
5/10 x de helft van de gemeten snelheid. 75 100
4/10 x de helft van de gemeten snelheid. 100 180
3/10 x de helft van de gemeten snelheid. 160 240
2/10 x de helft van de gemeten snelheid. 240 320
1/10 x de helft van de gemeten snelheid. 320 400

Boete autosnelwegen en autowegen

Motorvoertuigen die een minimumsnelheid van 60 km/u kunnen en mogen rijden, mogen gebruik maken van de autosnelweg.
Op autosnelwegen zal invoegen en uitrijden alleen op de daartoe aangelegde invoeg- en uitrijstroken plaatsvinden. Op autowegen zal het verkeer veelal via kruispunten de autowegen op- en af rijden. Op beide wegen geldt de verplichting zoveel mogelijk rechts te rijden. Bij inhalen mag (tijdelijk) de linker rijstrook gebruikt worden.

Vaststelling van de boetes in het algemeen

Er wordt in Duitsland vaak een onderscheid gemaakt tussen het begaan van een "standaard" overtreding, en overtredingen waarbij ernstige hinder of gevaar voor een ander ontstaat en de overtreding waardoor schade veroorzaakt wordt. Het boetebedrag wordt hoger naarmate de gevolgen van de gemaakte overtreding groter zijn. Voor de vermelde boetebedragen in de kolommen geldt:

 1. Standaard overtreding.
 2. Overtreding ernstige hinder of gevaar.
 3. Overtreding waardoor schade wordt veroorzaakt.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Ongeoorloofd inhalen. 30
Ongeoorloofd parkeren. 70
Ongeoorloofd gebruik maken van berm of vluchtstrook. 75
Nier zoveel mogelijk op de rechter rijstrook rijden. 80
Gebruik maken van de weg met voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 60 km/u. 20
Gebruik maken van de weg met voertuigen die -inclusief lading- hoger zijn dan 4.20 meter. 70
Ongeoorloofd stilstaan op op- en afritten. 25 35
Bij stremmend verkeer voorrangsvoertuigen geen gelegenheid geven. 200
Bij invoegen het verkeer op de doorgaande rijbaan niet voor laten gaan. 75 90 110
Als voetganger de weg gebruiken. 10

Boete verlenen voorrang - voor laten gaan

Bij het verlenen van voorrang geldt de basisregel "rechts gaat voor links". Dit tenzij de voorrang door verkeersborden/-tekens anders wordt geregeld. Kruispunten moeten met gepaste snelheid genaderd worden. Zoek bij twijfel (oog)contact met de andere weggebruiker.

Attentie

Bij uitrijden/verlaten van uitritten, overrijden van trottoirs, bij kantstrepen op de rijbaan, bij parkeerstrepen en verlaten van een erf is een bestuurder verplicht kruisende bestuurders voor te laten gaan alvorens zich in de verkeersstroom te mengen. rechts voor links geldt niet. Ook het overige verkeer (voetgangers) moet een bestuurder voor laten gaan.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Te snel aan komen rijden bij een voorrangsweg. 10
De regel "rechts voor links" niet in acht nemen, waarbij hinder ontstaat. 25
Stopbord negeren, waarbij gevaar ontstaat. 70
Verkeer niet voor laten gaan bij wegversmalling. 5
Negeren van de stopstreep. 10
Te snel naderen van een voetgangersoversteekplaats, waarbij voetgangers geen gelegenheid wordt gegeven over te steken 80

Boetes parkeren en stilstaan

Onder parkeren wordt het stilstaan, langer dan 3 minuten bedoeld, ook al blijft u als bestuurder in de auto aanwezig. Onder stilstaan wordt een vrijwillige onderbreking op wegen of vluchtstroken bedoeld, anders dan wanneer dit door verkeerstekens/-borden wordt toegestaan.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Stilstaan bij onoverzichtelijke kruispunten, scherpe bochten, binnen vijf meter van een voetgangersoversteekplaats en taxistandplaatsen en daar waar het door verkeersborden verboden is. 10 15
Stilstaan voor brandplaatsen. 10
Stilstaan naast reeds stilstaande voertuigen. 15 20
Niet plaatsbesparend stilstaan. 10
Onterecht stilstaan op pechstrook of vluchthaven. 20
Stilstaan op het rijvlak van railvoertuigen. 20 30
Parkeren op trottoir of fietspad, bij onoverzichtelijk kruispunten, scherpe bochten, binnen 5 meter voor een voetgangersoversteekplaats, binnen 10 meter van een stopstreep. 15 25 35
Parkeren bij wegversmallingen, zodat voorrangsvoertuigen gehinderd kunnen worden. 60
Parkeren voor of op uitgang voor brandweervoertuigen. 35 65
Dubbel parkeren. 20 25 35
Ongeoorloofd parkeren in verkeersluwe zones. 10 15 30
Parkeren binnen 5 meter van kruispunten, uitritten, bushaltes, taxistandplaatsen, voor en na Andreaskruizen, op putdeksels en daar waar het door verkeerstekens verboden is. 10 15 30
Overschrijding van de parkeertijd of niet plaatsen parkeerschijf. 10 tot 30
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats. 35
Niet plaatsbesparend geparkeerd. 10
Parkeren op een plaats voor vergunninghouders. 10
Parkeren in voetgangersgebied of andere verbodszones. 30 35
Parkeren voor in- en uitritten. 20
Ten onrechte parkeren op vlucht- of pechhaven. 25
Parkeren van een aanhanger, langer dan twee weken. 20
Parkeren binnen de rijlijn van railvoertuigen. 25 35
Parkeren op autosnelwegen of autowegen. 70

Boete inhalen en voorbij gaan

Zijdelingse afstand bij het inhalen: houd bij het inhalen van personenauto's of vrachtauto's minstens 1 meter zijdelingse afstand aan. Bij autobussen en lijndiensten op een halte minimaal 2 meter en bij passeren van fietsen, bromfietsen en motorfietsen minimaal 1,5 meter.
Let op:de toegestane maximumsnelheid mag bij het inhalen niet overschreden worden.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Na inhalen, bij voorsorteren, de ingehaalde hinderen. 20
Bij inhalen te weinig zijdelingse afstand aangehouden. 30
Bij inhalen de snelheid te veel verhoogd. 30
Bij inhalen niet wezenlijk harder rijden dan de in te halen bestuurder. 80 120
In gevaar brengen van het achteropkomende verkeer. 80
Rechts inhalen binnen de bebouwde kom. 30 35
Rechts inhalen buiten de bebouwde kom. 100 120 145
Inhalen bij verkeersborden276 en 277 70
Inhalen bij een voetgangersoversteekplaats. 80
Inhalen bij onduidelijke verkeerssituaties. 100
Inhalen bij onduidelijke verkeerssituaties en inhaalverbod. 150 250 300

Boete verkeerslichten

Overtreding rood verkeerslicht: iIn basis wordt er een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige overtreding en gekwalificeerde overtreding. Onder een eenvoudige overtreding wordt het door rood licht rijden tot 矇矇n seconde roodlicht bedoeld en -de duurdere- gekwalificeerde overtreding geldt als het verkeerslicht langer dan 矇矇n seconde op rood stond bij passeren van het licht. Rijden door rood licht kan door flitsen of door waarneming van een bevoegde beambte worden vastgesteld.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Door rood licht rijden. 90 200 240
Door rood licht rijden, bij langer dan 矇矇n seconde roodlicht. 200 320 360
Door rood licht rijden bij pijl voor rechts afslaan. 70 100 120
Hinderen van voetgangers en/of fietsers bij een groene pijl voor rechts afslaan. 100

Boete spoorwegovergang

Automobilisten moeten bij een spoorwegovergang de snelheid aanpassen om tijdig op eventuele gevaren, aanwijzingen en/of signalen te kunnen reageren.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Ongeoorloofd inhalen voor of op een spoorwegovergang. 70 85 105
Geen voorrang verlenen aan een spoorvoertuig bij geplaatst Andreaskruis. 80 100 120
Te snel overrijden van een spoorwegovergang. 100
Overtreding tegen de plicht te wachten. 80 100 120
Overtreding te wachten bij rood of geel waarschuwingslicht. 240 290 350
Negeren van licht, signalen of aanwijzingen. 240 290 350
Overrijden bij gesloten spoorbomen. 700

Boete milieu en milieuzone

Duitsland kent drie verschillende milieuzones

 • In de eerste mogen auto's met rode, gele of groene milieustickers rijden.
 • In de tweede mogen auto's met een gele of groene milieusticker rijden.
 • De derde zone is uitsluitend toegestaan voor auto's met een groene milieusticker.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Onnodig veroorzaken van geluid en uitlaatgas. 10
Zonder enig doel heen en weer rijden binnen de bebouwde kom. 20
De weg bevuild of bevochtigd waarbij mogelijk gevaar kan ontstaan. 10
Bevuilen van andere verkeersdeelnemers door onachtzaam handelen. 10
Voorwerpen op de weg laten liggen die mogelijk tot gevaar kunnen leiden. 80
Zonder vereiste sticker in een milieuzone rijden. 80

Boete autobanden

Vuistregel voor de autobanden: in de periode van oktober tot Pasen moet in Duitsland met winterbanden gereden worden. Als alternatief zijn all-seasons banden toegestaan, mits met aanduiding M+S. De profieldiepte op de hoofdgroef moet minimaal 1.6 mm diep zijn. Aanbevolen wordt een minimale diepte van 4 mm.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Rijden met banden die niet aan de weersgesteldheid voldoen. 60 80 100
Als boven, maar dan een ongeval tot gevolg hebbende. 120
Rijden met auto of aanhanger met onvoldoende profiel. 60

Boete ongeval

Na een ongeval dient de weg zoveel mogelijk vrijgemaakt te worden. Bij een ongeval op de autosnelweg moet een gevarendriehoek of waarschuwende knipperlichten gebruikt worden. Afhankelijk van de ernst van het ongeval moet politie, arts of brandweer ingeschakeld worden.

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Achtergelaten voertuig niet afgesloten en als obstakel kenbaar gemaakt. 30
Als betrokkene bij een ongeval het overige verkeer niet waarschuwen. 30 35
Als "kijker" bij een ongeval niet direct doorrijden. 30 35
Ongevalssporen verwijderen voordat de politie hier kennis van heeft kunnen nemen. 30

Boete verkeerscontrole

Over het algemeen zijn verkeerscontroles routinematig en betreft het controle van de papieren, het voertuig en dan met name de conditie van de banden, de verlichting, aanwezigheid van gevarendriehoek en waarschuwingsvest(en).

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Het niet kunnen tonen van rijbewijs en kentekenpapieren. 10
Het niet aanwezig zijn van verbanddoos, gevarendriehoek en veiligheidsvest. 15
Niet opvolgen van aanwijzingen van de politiebeambte bij een verkeerscontrole. 20
Geen vrije doorgang geven aan voorrangsvoertuigen. 20
Stopteken van de politie negeren. 70
Aanwijzing van de politie niet opvolgen. 70

Boete alcohol en drugs in het verkeer

In Duitsland is een alcoholpromillage van maximaal 0,5 promille toegestaan, mits de bestuurder ouder is dan 21 jaar en geen beginnersrijbewijs heeft. Bij misbruik van zowel alcohol of drugs geldt bij een verkeerscontrole een boete van:

 • Eerste keer 500 euro.
 • Tweede keer 1000 euro.
 • Derde keer 1500 euro.

Boete mobiel bellen

In het algemeen geldt dat de mobiele telefoon indien spraakgestuurd of NIET in de hand gehouden gebruikt mag worden (als telefoon of navigatie). Gebruik mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid

Feit of overtreding Boete 1 Boete 2 Boete 3
Onjuist gebruik van het mobieltje. 100 150 200

Voorbeelden van lichte en zware overtredingen

Voorbeelden lichte overtredingen

 • Rijden met niet goed gezekerde lading.
 • Rijden zonder veiligheidsgordel.
 • Vervoeren van kinderen zonder kinderzitje.
 • Rijden met te weinig profiel op de banden.
 • Snelheidsovertredingen minder dan 20 km/u.
 • Met vervuild voertuig rijden in een milieuzone.
 • Het niet kunnen tonen van het rijbewijs.

Voorbeelden zware overtredingen

 • Dronken achter het stuur aan het verkeer deelnemen.
 • Bumperkleven.
 • Oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook.
 • Gevaarlijk verkeersgedrag.
 • Negeren van een rood verkeerslicht.
 • Negeren van een inhaalverbod.
 • Snelheidsovertredingen boven 20 km/u.

Link to comment
Share on other sites

Ik begrijp uit de topic discussie dat je te hard of te zacht moet rijden of je als hooligan gedragen om voor de speciale regeling in aanmerking te komen.
Mocht ik die behoefte hebben weet ik wat te doen. Voorlopig ff niet.

Komend weekend naar Sauerland. We gaan het zien en meemaken

Edited by Nico
Link to comment
Share on other sites

@Japie

Dank je dat het hebt uitgezocht hoef ik niet meer naar die Polizei voor uitleg.

ben afgelopen donderdag naar de Eifel geweest was een mooie rit op de terug weg die anders ging dan ik verwachte de motor even goed de sporen kunnen geven.

wat loopt mijn motor toch verdomd lekker zeg zat zonder dat ik het in de gaten had dik boven de 200km/u en nog had ik haden een versnelling over.

wilde eigenlijk naar de nordschleife maar deze was weer eens overdag dicht.

heb wel iets van 550km gereden die dag dat was voor mij weer een overwinning niet gedacht dat mijn verrekte lichaam het zou aankunnen (ik haat mijn lichaam vaak)

nu ik dit weer weet durf ik langere ritten in de toekomst wel aan.

wie weet tot op een van de toerritten als deze niet samen vallen met een andere hobby van me.

gr,

Jan van Ingen

Link to comment
Share on other sites

Afgelopen weekendje Sauerland. Uit en thuis ruim 1200 km waarvan een groot deel in Duitsland. Afgezien van het verplichte gebruik van mond bedekking en het invullen van een een formulier bij terrasbezoek (of inloggen op de wifi van de locatie) nietsgemerkt van verandering van controles en / of handhaving.

Heb wel degelijk alle mogelijkheden om in een passendecategorie te vallen uitgeprobeerd. Zo heb ik, geheel tegen mijn principe in, bochtenwaarbij max 50 km stond met 70 benadert en waar max 70 stond zelfs met + 100 !!

Conclusie:

Volgens mij zijn de 4 kantjes A4 "nieuwe boeteregels en tarieven" in dit topic gewoon NEPNIEUWS.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...

Important Information